Wij vieren de lente samen met u! Gebruik bij het afrekenen de code LENTEKORTING en ontvang 10% korting op uw bestelling.

Omdat úw paard het beste verdient!
Horsestuff & More
gespecialiseerd in úw passie.
Officieel dealer van Bates
&Wintec zadels

Algemene voorwaarden

1 Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

2 Definities

a) Horse Stuff & more : gevestigd te Hulsberg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 81348118handelend onder de naam Horse Stuff & more.

b) Website: de website van Horse Stuff & more, is te raadplegen via www.horsestuffandmore.com, www.horsestuff.shop en www.horsestufff.be.

c) Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Horse Stuff & more en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

d) Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Horse Stuff & more en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

e)Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a) Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Horse Stuff & more zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

b) Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Horse Stuff & more slechts bindend, indien en voor zover deze door Horse Stuff & more uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4 Prijzen en informatie

a) Alle op de Website en in andere van Horse Stuff & more afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

b) De verzendkosten bedragen in de meeste gevallen € 0,00 binnen Nederland en € 20,00 voor België, overige landen na overleg. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden in een uitgebreid overzicht ook voor de omringende landen. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.

c) De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Horse Stuff & more kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Horse Stuff & more afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

d) Horse Stuff & more kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

e) Aangekochte artikelen met korting en/of aangekochte testzadels zijn uitgesloten van herroepingsrecht. Ook zadels en andere toebehoren die speciaal voor u besteld zijn, zijn uitgesloten van herroeping.

5 Totstandkoming Overeenkomst via webshop

a) De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Horse Stuff & more (door op de knop “Bestellen met betalingsverplichting” te klikken) en het voldoen aan de daarbij door Horse Stuff & more gestelde voorwaarden.

b) Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Horse Stuff & more onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (bevestigingsmail). De klant heeft tot de 14de kalenderdag na ontvangst van de artikelen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden (herroepen). Met uitzondering van op maat gemaakte artikelen, welke op speciaal verzoek van de klant gemaakt zijn.

c) Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Horse Stuff & more het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

d) Indien de klant via een pasconsult of op een andere manier dan de webshop een artikel heeft aangeschaft. Dan geldt dat er zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen een schriftelijke klacht gericht aan Horse Stuff & more gestuurd wordt, dit mag ook per e-mail. Klachten op andere wijze worden niet in behandeling genomen. Indien bij afleveren van een zadel u niet tevreden bent, dient u dit direct kenbaar te maken of in elk geval binnen 7 dagen middels een e- mail of per post. Er worden geen zadels terug ingenomen met terugbetaling van geld. Wel is het in overleg mogelijk, om een zadel te ruilen voor een ander zadel uit de voorraad van Horse Stuff & more. Echter dit geldt uitsluitend binnen een periode van 1 maand en als het zadel door Horse Stuff & more opnieuw bekeken is en de ligging door Horse Stuff & more opnieuw beoordeeld is, waarbij onomstotelijk vast is gesteld dat het zadel inderdaad niet meer blijkt te passen en ook niet aan te passen is. Om dit te kunnen beoordelen dient Horse Stuff & more ter plaatste te kunnen komen, indien de afstand naar uw adres meer dan 30 km is, zijn hiervoor reiskosten van € 0,35 per km van toepassing. Omdat paarden enorm kunnen veranderen in een korte periode in hun bespiering, soms wel elke maand, kan het zijn dat uw zadel aangepast moet worden, gelukkig zijn onze zadels enorm aanpasbaar en zullen wij er alles aan doen om onze klanten tevreden te stellen.

6 Uitvoering Koopovereenkomst

a) Zodra de bestelling door Horse Stuff & more is ontvangen, stuurt Horse Stuff & more de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

b) Horse Stuff & more is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

c) Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Voor onze producten geldt een levertijd van 12-14 weken, tenzij deze op voorraad zijn.

d) Indien Horse Stuff & more de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

e) Horse Stuff & more raadt Klant aan de geleverde producten uit de webshop of per post ontvangen te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 dagen, schriftelijk of per e- mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Horse Stuff & more terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien de opdrachtgever de artikelen aangekocht in de webshop of ontvangen per post niet binnen veertien dagen na de dag van levering c.q. oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de opdrachtgever geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
Horse Stuff & more dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

f) Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

7 Herroepingsrecht voor artikelen aangekocht in onze webshop

a) Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Horse Stuff & more binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden (herroepen). Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

b) Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Onze artikelen dienen schoon en ongebruikt retour te komen, anders zijn zij uitgesloten van herroeping, dit i.v.m. hygiëne.

c) Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Horse Stuff & more te retourneren, dan wel binnen deze termijn Horse Stuff & more op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product (herroepingsformulier), waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden aan: Horse Stuff & more: Ruytersweg 21 6336 XT Voerendaal, zie ook (retourformulier).

d) Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

e) Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8. Garantie en conformiteit

a) Horse Stuff & more staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Horse Stuff & more er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

b) Een door Horse Stuff & more, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

c) Indien het afgeleverde product, aangekocht in de webshop, niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn, nadat hij het gebrek heeft ontdekt Horse Stuff & more daarvan in kennis te stellen, doch uiterlijk binnen 14 dagen. LET OP: artikelen die gebruikt zijn kunnen niet meer ingenomen worden, tenzij het een defect betreft welke onder garantie vallen.

d) Indien Horse Stuff & more de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product, aangekocht in de webshop.

9 Uitvoering huurovereenkomst

a) Het volgende artikel is van toepassing wanneer er producten in de bestelling zijn opgenomen waarbij het woord TEST in de naam/titel van het product voorkomt, voor deze producten geldt een huurovereenkomst. Deze producten blijven te allen tijde eigendom van Horse Stuff & more.

b) Zodra de bestelling door Horse Stuff & more is ontvangen, stuurt Horse Stuff & more het TEST pakket met inachtneming van het in lid 4 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

c) Horse Stuff & more is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

d) Indien u een TEST pakket heeft aangevraagd, ontvangt u een e-mail binnen welke termijn het TEST pakket geleverd zal worden door middel van een indicatie van de wachttijd, een indicatie is geen fatale termijn.

e) Indien Horse Stuff & more het TEST pakket niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

f) Zodra het te leveren TEST pakket op het opgegeven afleveradres is afgeleverd, gaat het risico, waar het TEST pakket betreft, over op Klant.

g) Bij ontvangst gaat de huurperiode van het TEST pakket in, met een maximum duur van zeven dag, geteld vanaf de dag van ontvangst door de Klant. Op dit moment vervalt ook de mogelijkheid tot herroepen, wel blijft de mogelijkheid bestaan om de huurperiode in te korten. Indien wij het TEST pakket niet na de huurperiode van zeven dagen (inclusief de verzendtijd) retour ontvangen hebben, betaald u per dag een bedrag van € 50,00 aan kosten, welke verrekend zullen worden met de borg.

h) Horse Stuff & more raadt Klant aan het geleverde TEST pakket te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken direct, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden.

i) Gebruik van het TEST pakket is geheel op eigen risico van de Klant, Klant is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies of diefstal van het testpakket.

j) Na afloop van de huurperiode dient de Klant het TEST pakket in zijn volledigheid retour te zenden aan Horse Stuff & more.

k) Zodra het retour gezonden TEST pakket op het opgegeven adres is afgeleverd, gaat het risico, waar het TEST pakket betreft, over op Horse Stuff & more.

l) Na ontvangst zal Horse Stuff & more binnen 14 dagen het TEST pakket controleren op eventuele beschadigingen. Schade die niet door de Klant gemeld is zoals omschreven in lid 8 van dit artikel zal bij de Klant in rekening worden gebracht. Ook missende onderdelen van het TEST pakket worden bij de Klant in rekening gebracht. Dit geldt tevens voor het later terugsturen als de overeengekomen zeven dagen, hiervoor brengen wij 50 euro per dag aan kosten in rekening. Deze kosten worden in mindering gebracht op de door Klant betaalde borg.

m) Schade aan het TEST pakket. Bij beëindiging van de test periode van 7 dagen dient het zadel onverwijld aan Horse Stuff & more te worden teruggegeven, en wel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond. Indien Horse Stuff & more bij de ter beschikkingstelling een waarborgsom heeft ontvangen dient deze gelijktijdig met de teruggave van het zadel te worden terugbetaald, onder inhouding van het door Horse Stuff & more geschatte bedrag van de schade die tijdens de ter beschikkingstelling aan het zadel is toegebracht. Onder schade worden te dezen mede verstaan de kosten van het terugbrengen van het zadel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond, ongeacht of die staat een betere of slechtere was. Of het later terugsturen dan de huurperiode van zeven dagen.
Degene aan wie het zadel ter beschikking werd gesteld is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven.
Indien het zadel uit de macht van de persoon aan wie het ter beschikking werd gesteld is geraakt, dient laatstgenoemde Horse Stuff & more daarvan terstond in kennis te stellen. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het zadel werd opgemaakt, wordt het zadel geacht in onbeschadigde toestand ter beschikking te zijn gesteld.
Alle hiervoor vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op andere goederen dan zadels indien door Horse Stuff & more tijdelijk ter beschikking gesteld.

10 Betaling

Klant dient betalingen aan Horse Stuff & more volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Indien een klant een zadel en/of andere toebehoren besteld via de passervice dan dient er een aanbetaling van 50 % plaats te vinden, waarna de bestelling voor u geplaatst wordt. De slotbetaling van 50 % dient ontvangen te zijn door Horse Stuff & more voordat de artikelen geleverd worden. Bij aflevering van de artikelen dient alles betaald te zijn. Horse Stuff & more is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Zadels en toebehoren die met korting verkregen zijn, waaronder ook aangekochte testzadels, zijn uitgesloten van herroepingsrecht.

11 Aansprakelijkheid

Horse Stuff & more is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Horse Stuff & more is niet aansprakelijk voor letsel bij paarden in wat voor vorm dan ook. Kosten van dierenartsen en therapeuten kunnen niet op Horse Stuff & more verhaald worden.

12 Klachtenprocedure

a) Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Horse Stuff & more, dan kan hij bij Horse Stuff & more per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

b) Horse Stuff & more geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Horse Stuff & more binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. Horse Stuff & more zal er alles aan doen om haar klanten tevreden te stellen. Indien het nodig blijkt te zijn om de klacht ter plaatste bij de klant te beoordelen, dan kunnen hier (reis) kosten aan verbonden zijn, deze komen voor rekening van klant, tenzij anders overeengekomen.

13 Persoonsgegevens

Horse Stuff & more verwerkt de persoonsgegevens van Klant zorgvuldig. Adres, telefoonnummer, email of andere gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

14 Slotbepalingen

a) Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

b) Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Horse Stuff & more gevestigd is.

c) Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

d) Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

15 Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Horse Stuff & more
Ruytersweg 21
6336 XT Hulsberg
Nederland
tel: 06 15892884
info@horsestuffandmore.com
KvK 81348118